Informacje o produkcie

HEDP – Kwas etidronowy

Kwas etidronowy (numer CAS: 2809-21-4) (HEDP) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Kwas etidronowy, znany również jako HEDP (kwas 1-hydroksyetylideno-1,1-difosfonowy), jest kwasem organofosfonowym o masie cząsteczkowej 206,02 g/mol. Występuje w postaci bezbarwnej do bladożółtej cieczy o łagodnym zapachu. Kwas etidronowy jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i tworzy trwałe kompleksy z jonami metali.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości kwasu etidronowego (HEDP). Jest syntetyzowany głównie w reakcji kwasu fosforawego z bezwodnikiem octowym, a następnie zobojętniania wodorotlenkiem sodu. W wyniku reakcji powstaje kwas etidronowy, który można dalej przetwarzać i oczyszczać.

Zastosowania przemysłowe

Kwas etidronowy (HEDP) znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Uzdatnianie wody: Kwas etidronowy jest szeroko stosowany jako środek maskujący i inhibitor kamienia w procesach uzdatniania wody. Pomaga zapobiegać tworzeniu się kamienia i korozji w instalacjach wodnych.
  2. Detergenty i środki czyszczące: Kwas etidronowy stosuje się w detergentach i środkach czyszczących w celu zwiększenia ich działania, zapobiegając tworzeniu się osadów mineralnych i poprawiając skuteczność czyszczenia.
  3. Czyszczenie przemysłowe: Kwas etidronowy stosuje się w przemysłowych środkach czyszczących do usuwania kamienia i rdzy, szczególnie do czyszczenia powierzchni metalowych i sprzętu.
  4. Produkty higieny osobistej: Kwas etidronowy stosuje się w produktach higieny osobistej, takich jak szampony i mydła, jako środek chelatujący poprawiający ich stabilność i skuteczność.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas obchodzenia się z kwasem etidronowym (HEDP) należy koniecznie przestrzegać odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Kwas etidronowy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Kwas etidronowy jest substancją lekko drażniącą i może powodować podrażnienie skóry i oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania. W przypadku kontaktu lub podrażnienia spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Kwas etidronowy jest uważany za biodegradowalny i przy właściwym stosowaniu nie stwarza znaczącego zagrożenia dla środowiska. Kwas etidronowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego europejskiego dostawcę wysokiej jakości kwasu etidronowego (HEDP). Zapewniamy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania dotyczące kwasu etidronowego.