Informacje o produkcie

Butylowany hydroksytoluen (BHT)

Butylowany hydroksytoluen (numer CAS: 128-37-0) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Butylowany hydroksytoluen (BHT) to związek organiczny o wzorze chemicznym C₁₅H₂₄O i masie cząsteczkowej 220,36 g/mol. Występuje w postaci białego krystalicznego proszku lub płatków. BHT jest nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak etanol i eter. Jest znany ze swoich właściwości przeciwutleniających i jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości butylowanego hydroksytoluenu (BHT). Otrzymuje się go głównie w reakcji p-krezolu z izobutylenem w obecności kwasu siarkowego lub fosforowego. W wyniku reakcji powstaje BHT, który można dalej przetwarzać i oczyszczać.

Zastosowania przemysłowe

Butylowany hydroksytoluen (BHT) znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Przemysł spożywczy i napojów: BHT jest powszechnie stosowany jako przeciwutleniacz w przemyśle spożywczym i napojów. Pomaga zapobiegać utlenianiu i jełczeniu tłuszczów, olejów i produktów spożywczych zawierających tłuszcze. BHT występuje w różnych przetworzonych produktach spożywczych, przekąskach i olejach jadalnych.
  2. Kosmetyki i produkty higieny osobistej: BHT jest wykorzystywany w formułowaniu kosmetyków, produktów do pielęgnacji skóry i artykułów higieny osobistej. Działa jako przeciwutleniacz, zachowując stabilność i przedłużając okres przydatności do spożycia tych produktów. BHT powszechnie występuje w balsamach do ust, środkach nawilżających i produktach do pielęgnacji włosów.
  3. Farmaceutyki: BHT jest stosowany w przemyśle farmaceutycznym jako przeciwutleniacz i stabilizator w różnych lekach i suplementach. Pomaga zapobiegać degradacji i utrzymać skuteczność składników aktywnych. BHT jest powszechnie stosowany w witaminach, suplementach i kremach do stosowania miejscowego.
  4. Zastosowania przemysłowe: BHT znajduje zastosowanie w różnych procesach przemysłowych, w tym w smarach, polimerach i wyrobach gumowych. Pomaga zapobiegać degradacji tych materiałów na skutek utleniania i wydłuża ich żywotność.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z butylowanym hydroksytoluenem (BHT) ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Przechowywać BHT w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary ochronne.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: BHT jest ogólnie uważany za bezpieczny przy normalnym obchodzeniu się i użytkowaniu. Jednakże bezpośredni kontakt ze skórą lub oczami może powodować łagodne podrażnienie. W przypadku kontaktu spłukać skażone miejsca wodą. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi, zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: BHT nie stwarza znaczącego ryzyka dla środowiska. BHT należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości butylowanego hydroksytoluenu (BHT) w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw BHT.