Informacje o produkcie

Kwas chlorowodorowy

Kwas solny (numer CAS: 231-595-7) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Kwas solny jest związkiem nieorganicznym o wzorze chemicznym HCl i masie cząsteczkowej 36,46 g/mol. Występuje w postaci bezbarwnej do lekko żółtawej cieczy o ostrym i duszącym zapachu. Kwas solny jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i jest mocnym kwasem. Jest żrący i reaguje z wieloma metalami, tworząc gazowy wodór.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości kwasu solnego. Otrzymuje się go głównie w reakcji gazowego chlorowodoru z wodą. W wyniku reakcji powstaje kwas solny, który można dalej przetwarzać i oczyszczać.

Zastosowania przemysłowe

Kwas solny znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Przemysł chemiczny: Kwas solny wykorzystuje się w różnych procesach chemicznych, m.in. do produkcji związków organicznych i nieorganicznych. Służy jako surowiec do syntezy środków chemicznych zawierających chlor, farmaceutyków i nawozów.
  2. Wytrawianie stali: Kwas solny stosuje się w przemyśle stalowym do wytrawiania powierzchni stalowych. Pomaga usunąć warstwy tlenków, rdzy i innych zanieczyszczeń ze stali, przygotowując ją do dalszej obróbki lub powłok.
  3. Uzdatnianie wody: Kwas solny wykorzystuje się w procesach uzdatniania wody w celu dostosowania poziomu pH i usunięcia zasadowości. Pomaga kontrolować osadzanie się kamienia i korozję w instalacjach wodnych.
  4. Czyszczenie i odkamienianie: Kwas solny służy jako środek czyszczący do usuwania osadów mineralnych, kamienia i rdzy z różnych powierzchni i sprzętu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z kwasem solnym ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Kwas solny przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary ochronne.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Kwas solny jest substancją żrącą i może powodować poważne oparzenia skóry, oczu i dróg oddechowych. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania. W przypadku kontaktu lub podrażnienia przemyć skażone miejsca wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Kwas solny może mieć wpływ na jakość gleby i wody. Kwas solny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości kwasu solnego w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw kwasu solnego.