Informacje o produkcie

Kwas fluorowodorowy

Kwas fluorowodorowy (numer CAS: 231-634-8) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Kwas fluorowodorowy, powszechnie znany jako HF, jest związkiem nieorganicznym o wzorze chemicznym HF i masie cząsteczkowej 20,01 g/mol. Występuje w postaci bezbarwnej cieczy o ostrym i drażniącym zapachu. Kwas fluorowodorowy jest silnie żrący i reaktywny. Jest mieszalny z wodą i może rozpuszczać różne materiały, w tym szkło i wiele metali.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości kwasu fluorowodorowego. Powstaje głównie w wyniku reakcji gazowego fluorowodoru z wodą. W wyniku reakcji powstaje kwas fluorowodorowy, który można dalej przetwarzać i oczyszczać.

Zastosowania przemysłowe

Kwas fluorowodorowy znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Przemysł chemiczny: Kwas fluorowodorowy jest kluczowym składnikiem różnych procesów chemicznych, takich jak produkcja związków zawierających fluor, fluorowęglowodorów i środków farmaceutycznych.
  2. Trawienie i czyszczenie szkła: Kwas fluorowodorowy jest powszechnie stosowany do wytrawiania powierzchni szklanych w produkcji wyrobów szklanych, soczewek i wyświetlaczy elektronicznych. Może tworzyć skomplikowane wzory i projekty na szkle.
  3. Czyszczenie i trawienie metali: Kwas fluorowodorowy stosuje się do czyszczenia i trawienia niektórych metali, takich jak stal nierdzewna i aluminium. Pomaga usunąć warstwy tlenków i zanieczyszczeń, przygotowując metal do dalszej obróbki.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z kwasem fluorowodorowym niezwykle ważne jest przestrzeganie rygorystycznych środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Kwas fluorowodorowy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice, okulary i odzież kwasoodporną.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Kwas fluorowodorowy jest silnie żrący i może powodować poważne oparzenia i uszkodzenia tkanek w przypadku kontaktu ze skórą, oczami lub drogami oddechowymi. Wdychanie oparów HF może prowadzić do podrażnienia dróg oddechowych i obrażeń. W przypadku kontaktu lub wdychania należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Kwas fluorowodorowy jest niebezpieczny dla środowiska i może powodować zanieczyszczenie gleby i wody. Kwas fluorowodorowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości kwasu fluorowodorowego w Europie. Stawiamy na bezpieczeństwo i jakość, zapewniając niezawodne zasilanie HF do różnych zastosowań przemysłowych. Skontaktuj się z nami już dziś, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania dotyczące kwasu fluorowodorowego.