Informacje o produkcie

Kwas akrylowy

Kwas akrylowy (numer CAS: 79-10-7) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Kwas akrylowy jest klarowną, bezbarwną cieczą o silnym, ostrym zapachu. Ma wzór chemiczny C₃H₄O₂ i masę cząsteczkową 72,06 g/mol. Kwas akrylowy jest dobrze rozpuszczalny w wodzie i łatwopalny. Łatwo polimeryzuje w obecności ciepła, światła lub inicjatorów. Te właściwości czynią go uniwersalnym związkiem o licznych zastosowaniach przemysłowych.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości kwasu akrylowego. Podstawowa metoda produkcji polega na katalitycznym utlenianiu propylenu, w wyniku którego powstaje kwas akrylowy. W procesie tym zazwyczaj wykorzystuje się katalizatory, takie jak związki siarki lub fosforu.

Zastosowania przemysłowe

Kwas akrylowy jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu europejskiego ze względu na swoje wszechstronne właściwości. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Polimery i żywice: Kwas akrylowy jest kluczowym elementem budulcowym do produkcji polimerów i żywic, takich jak kwas poliakrylowy (PAA), polimetakrylan metylu (PMMA) i polimery superchłonne (SAP). Materiały te znajdują zastosowanie w klejach, farbach, powłokach, tekstyliach i produktach higieny osobistej.
  2. Powłoki i kleje: Kwas akrylowy i jego pochodne tworzą powłoki i kleje. Warstwy na bazie akrylu zapewniają doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, trwałość i właściwości przyczepne. Są szeroko stosowane w powłokach samochodowych, powłokach architektonicznych i klejach przemysłowych.
  3. Uzdatnianie wody: Polimery kwasu akrylowego, zwłaszcza kwas poliakrylowy (PAA), są skutecznymi środkami do uzdatniania wody. Stosuje się je jako środki dyspergujące, inhibitory kamienia i środki chelatujące w procesach uzdatniania wody, takich jak chłodzenie, kotły i oczyszczanie ścieków.
  4. Produkty higieny osobistej: Pochodne kwasu akrylowego, takie jak estry akrylowe, tworzą unikalne produkty pielęgnacyjne. Zwiększają stabilność i działanie produktów takich jak balsamy, kremy, żele do stylizacji włosów i lakiery do paznokci.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z kwasem akrylowym ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Kwas akrylowy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Kwas akrylowy jest żrący i może powodować poważne podrażnienie skóry, oczu i układu oddechowego. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania oparów. W przypadku kontaktu spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu: Kwas akrylowy jest łatwopalny i należy się z nim ostrożnie obchodzić. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Do przechowywania należy używać odpowiednich ognioodpornych pojemników.

Wybierz SoleChem Chemicals jako niezawodnego dostawcę wysokiej jakości kwasu akrylowego w Europie. Zapewniamy stałe i niezawodne dostawy odpowiadające potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby poznać wszystkie wymagania dotyczące dostaw kwasu akrylowego.