Informacje o produkcie

Monoetanoloamina MEA

Monoetanoloamina (numer CAS: 141-43-5) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Monoetanoloamina (MEA) jest przezroczystą, bezbarwną cieczą o wzorze chemicznym C₂H₅NO i masie cząsteczkowej 61,08 g/mol. Ma słaby zapach amoniaku i jest mieszalny z wodą. Monoetanoloamina jest higroskopijna, co oznacza, że łatwo wchłania wilgoć z powietrza. Jest dostępny na rynku w różnych klasach i stężeniach.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości monoetanoloaminy (MEA). Podstawowa metoda produkcji polega na reakcji tlenku etylenu z amoniakiem. W wyniku tej reakcji głównym produktem jest monoetanoloamina, którą można następnie poddać dalszej obróbce i oczyszczeniu do uzyskania pożądanego stężenia.

Zastosowania przemysłowe

Monoetanoloamina znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Produkcja chemiczna: Monoetanoloamina to wszechstronny związek stosowany jako półprodukt chemiczny w produkcji różnych chemikaliów. Jest stosowany do produkcji środków powierzchniowo czynnych, rozpuszczalników, inhibitorów korozji, smarów i farmaceutyków.
  2. Obróbka gazu: Monoetanoloaminę wykorzystuje się w procesach oczyszczania gazu, szczególnie do usuwania dwutlenku węgla (CO₂) i siarkowodoru (H₂S) z gazu ziemnego i gazów rafineryjnych. Działa jako absorbent i pomaga w oczyszczaniu strumieni gazów.
  3. Produkty higieny osobistej: Monoetanoloamina jest obecna w różnych produktach higieny osobistej, w tym szamponach, mydłach i farbach do włosów. Działa jako emulgator, regulator pH i wzmacniacz piany. Monoetanoloamina pomaga w stabilizowaniu preparatów i poprawianiu działania tych produktów.
  4. Przemysł tekstylny: Monoetanoloamina jest stosowana w przemyśle tekstylnym do różnych procesów, w tym barwienia, wykańczania i zmiękczania tkanin. Działa jako środek wyrównujący, pomagając w równomiernym rozprowadzeniu barwników na tekstyliach. Monoetanoloamina zapewnia również właściwości zmiękczające tkaniny.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z monoetanoloaminą ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków bezpieczeństwa:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Monoetanoloaminę przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary ochronne.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Monoetanoloamina jest substancją żrącą i może powodować poważne podrażnienie skóry i oczu. Wdychanie par lub mgieł może również powodować podrażnienie układu oddechowego. Unikać bezpośredniego kontaktu i wdychania. W przypadku kontaktu spłukać zanieczyszczone miejsca wodą i w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Podjąć środki ostrożności, aby zapobiec uwolnieniu monoetanoloaminy do środowiska. Monoetanoloaminę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości monoetanoloaminy (MEA) w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące dostaw monoetanoloaminy.