Informacje o produkcie

Siarczan glinu

Siarczan glinu (numer CAS: 10043-01-3) Dostawca w Europie

Szczegóły fizyczne i właściwości

Siarczan glinu jest związkiem nieorganicznym o wzorze chemicznym Al₂(SO₄)₃ i masie cząsteczkowej 342,15 g/mol. Występuje w postaci białego krystalicznego ciała stałego lub proszku. Siarczan glinu jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, tworząc kwaśny roztwór. Ma różne postacie, w tym stałe hydraty i formy bezwodne.

Metody produkcji

W SoleChem Chemicals zapewniamy niezawodne dostawy wysokiej jakości siarczanu glinu. Otrzymuje się go głównie w reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym. W wyniku reakcji powstaje siarczan glinu, który można dalej przetwarzać i oczyszczać.

Zastosowania przemysłowe

Siarczan glinu znajduje różnorodne zastosowania w różnych gałęziach przemysłu w całej Europie. Przyjrzyjmy się niektórym z jego kluczowych zastosowań:

  1. Uzdatnianie wody: Siarczan glinu jest powszechnie stosowany w procesach uzdatniania wody jako koagulant i flokulant. Pomaga usuwać zanieczyszczenia, cząstki zawieszone i materię organiczną ze źródeł wody. Siarczan glinu pomaga w klarowaniu i oczyszczaniu wody do różnych zastosowań.
  2. Przemysł papierniczy: Siarczan glinu jest stosowany w przemyśle papierniczym jako środek zaklejający i spoiwo. Pomaga poprawić wytrzymałość papieru, zwiększyć wchłanianie atramentu i kontrolować poziom pH papieru. Siarczan glinu wykorzystywany jest do produkcji wysokiej jakości wyrobów z papieru i tektury.
  3. Przemysł tekstylny: Siarczan glinu jest stosowany w przemyśle tekstylnym do różnych celów. Działa jak zaprawa, pomagając utrwalać barwniki w tkaninach i poprawiając trwałość kolorów. Siarczan glinu stosuje się również do barwienia i drukowania tekstyliów.
  4. Oczyszczanie ścieków: Siarczan glinu stosuje się w procesach oczyszczania ścieków w celu usunięcia fosforu ze ścieków. Tworzy z fosforem nierozpuszczalne związki, ułatwiając jego usuwanie i ograniczając wpływ ścieków na środowisko.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas obchodzenia się z siarczanem glinu ważne jest przestrzeganie odpowiednich środków ostrożności:

  1. Postępowanie i przechowywanie: Siarczan glinu przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji niezgodnych. Podczas obchodzenia się z substancją chemiczną należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, taki jak rękawice i okulary.
  2. Zagrożenia dla zdrowia: Siarczan glinu jest ogólnie uważany za bezpieczny przy normalnym obchodzeniu się i użytkowaniu. Jednakże bezpośredni kontakt z oczami lub długotrwałe narażenie na stężone roztwory może powodować podrażnienie. W przypadku kontaktu spłukać skażone miejsca wodą. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi, zwrócić się o pomoc lekarską.
  3. Wpływ na środowisko: Siarczan glinu może mieć wpływ na jakość wody i organizmy wodne. Utylizować siarczan glinu zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi.

Wybierz SoleChem Chemicals jako zaufanego dostawcę wysokiej jakości siarczanu glinu w Europie. Oferujemy spójne i niezawodne dostawy, aby sprostać różnorodnym potrzebom różnych gałęzi przemysłu. Skontaktuj się z nami już dziś, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące dostaw siarczanu glinu.